RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA
ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Mała, e-mailowo gokis@manifomail.com telefonicznie 56 678 09 31

2) Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod.uw@jumi2012.pl

3) Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą
w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.

4) Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

5) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.

7) Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.

8) Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej *

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Mała, e-mailowo gokis@manifomail.com telefonicznie 56 678 09 31

2) Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod.uw@jumi2012.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie art. 6 ust. 1 lit e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w celu:

a) udziału w organizowanych przez administratora przedsięwzięciach kulturalnych
na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,*

4) Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu ostosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

5) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte, jednak nie dłużej niż przez do 3 lat
od dnia kiedy otrzymamy Twoje dane.

6) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie,
której działa administrator.

8) Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Monitoring

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 informuję, że administratorem Monitoringu Wizyjnego jest gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej ul.Topolowa 6, 87-134 Zławieś Mała, nr Tel 56 678 09 31 e-mailgokis@manifomail.com

Monitoring wizyjny na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) oraz ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213, z 2018 r. poz. 138) i prowadzony jest w prawnie uzasadnionym celu administratora tj. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia
oraz zapobieganiu przypadkom naruszania prawa i zasad współżycia społecznego
na terenie monitorowanym.

Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy,
organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim
żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane
osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące
usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie
Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę
Twoich praw.

Twoje dane osobowe przewarzane będą w systemie informatycznym do 14 dni, następnie ulegają automatycznemu usunięciu – nadpisaniu.

Osoba, która zarejestrowana został w systemie monitoringu, ma prawo do żądania
od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna,
iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Informacji o monitoringu wizyjnym uzyskać można pod nr tel. 56 678 09 31 drogą elektroniczną adres e-mail: gokis@manifomail.com oraz u Inspektora Danych Osobowych: adres e-mail: iod@jumi2012.pl.

Administrator

KLAUZULA ZGODY na obsługę korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy)
lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie
na adres siedziby: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka, e-mailowo gokis@manifomail.com, telefonicznie 566780931
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail
na adres uw@jumi2012.pl

Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego
z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.

Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność.

Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy
i informować o niej drogą elektroniczną.

Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA ZGODY udostępnienie wizerunku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka, e-mailowo
e -mail: gokis@manifomail.com, telefonicznie 566780931. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres uw@jumi2012.pl. Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z 6 ust. 1 lit a RODO, w celu: udziału
w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez administratora. Przetwarzanie odbywa się na postawie Twojej zgody.w celu wykorzystania Twojego wizerunku w promowaniu działalności administratora, informowania o organizowanych przez niego wydarzeniach, związanych z działalnością statutową administratora.
Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich
praw.Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc,
że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziesz mógł wziąć udziały w zawodach sportowych organizowanych przez administratora oraz Twój wizerunek nie zostanie wykorzystany do zrealizowania celu administratora.Przysługuje Ci także skarga
do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.